b Služby Durisol

SLUŽBY

DURISOL


Projektem Váš dům začíná…
Durisolem stavba pokračuje…


EnergyDomy nabízí komplexní služby. Odbornou konzultaci projektů a jejich prodej, výstavbu základové desky či celé hrubé stavby včetně střechy. Zajištujeme i získání stavebního povolení na příslušných úřadech a obstarání všech potřebných dokumentů.

Typové projekty z našeho katalogu rodinných domů lze dále upravovat. Každý má možnost si dispozici typového domu upravit dle svých představ, svých potřeb a svých možností za pomoci našeho architekta. Projekty zajišťujeme včetně osazení rodinného domu do terénu a napojení na inženýrské sítě.

Po získání stavebního povolení, se kterým můžeme stavebníkovi pomoci, následuje stavební realizace. Standardně zhotovujeme základy s ležatou kanalizací, vodotěsnou izolaci a s izolací proti střednímu radonu, obvodové a vnitřní nosné zdivo, nenosné příčky, stropní konstrukci a kompletní střechu – krov, krytinu, oplechování, komín, hromosvod, eventuálně střešní okna. Zásadně používáme osvědčené materiály s tou nejlepší jakostí.

Projektové dokumentace rodinných domů jsou součástí dodávky nebo realizace systému Durisol.

DOMY SPOŘÍCÍ ENERGII


Provoz domu byl kdysi velice nákladný, proto se současné stavitelství zaměřuje více nejen na ekologické, ale i ekonomické stavby. Velký podíl na oblíbenosti nízkoenergetických domů má i legislativní nařízení Evropské unie. Z hlediska provozních nákladů rozdělujeme ekonomické stavby do několika skupin.

Nízkoenergetický dům

Měrná roční potřeba tepla na vytápění do 50 kWh/ m² za rok

Nízkoenergetický dům je běžná stavba, která má potřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Dosahuje se toho kvalitním návrhem a provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů. Izolační schopnosti objektu jsou dimenzovány podle doporučených hodnot normy ČSN 73 0540 “Tepelná ochrana budov”. Nízkoenergetické domy často využívají rekuperaci tepla. Podobně jako u pasivních domů i u nízkonergetických domů hrají důležitou roli solární zisky.

Pokud hodláte stavět nebo rekonstruovat, je třeba zaměřit se v projektu na několik věcí:

 • U všech konstrukcí ve styku s venkovním vzduchem dodržet vyhovující izolaci, nejlépe se držet hodnot doporučených dle ČSN 73 0540-2 Tepelné ochrany budov. Nejefektivnější je tyto hodnoty překročit. Například u obvodové stěny níže než
 • U=0,2 [W/(m2•K)].
 • Je podstatné zamezit tepelným mostům. Čím silnější je izolace a těsnost domu, tím více se začínají projevovat špatně provedené detaily. Bohužel je nutné pečlivě hlídat práci řemeslníků nebo lépe, doporučujeme najmout profesionální firmu. Společnost Energy Domy Vám poskytne profesionální poradenství.
 • Je třeba zajistit dokonalou těsnost objektu. Těsnost je možné též zkontrolovat tzv. Blower-door testem. Což je detekční metoda na zjišťování vzduchotěsnosti obálky budovy a tím i k zjištění energetické náročnosti domu. Při vadách vzduchotěsnosti oken, veškerých rohů či střechy totiž dochází k významným únikům tepla a tím i větší náročnosti na vytápění. V inkriminovaných místech tepelných mostů vznikají pak daleko více plísně či jiné neduhy – jako cítění pohybu vzduchu v elektroinstalacích apod.
 • Doporučuje se teplou vodu ohřívat resp. přihřívat pomocí solárního zařízení.
 • Zvolit vhodný vytápěcí systém, nejlépe nízkoteplotní (podlahové, stěnové) s použitím solárního zařízení na přitápění. V případě vytápění plynem volit kondenzační kotel, který má o 10 % vyšší účinnost než jiné typy. Preferovat obnovitelné zdroje energie.

Již při samotném navrhování situace stavby je třeba dodržovat určité zásady:

 • Zvolit vhodné rozmístění místností podle náročnosti na vytápění. Obytné k jihu (eventuálně JZ, JV), sociální zařízení do středu, chodby a komory k severu.
 • Vyhnout se velkým proskleným plochám zejména na severní, východní a západní straně. Na těchto světových stranách můžeme z ekonomických důvodů osadit menší okna s lepším zasklením U

Pasivní dům

Hranice potřeby tepla na vytápění je 15 kWh/ m² za rok

Pasivní dům je obdoba nízkoenergetického domu jen s daleko přísnějšími kritérii energetických úspor při provozu domu. Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo stavební systém, ale dílčí kapitola při navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí.

Pasivní je proto, že většina tepla, které je potřeba na zachování tepelné pohody, se do domu dostává jaksi mimoděk - pasivně, z lidí, z používání spotřebičů, ze slunečních zisků okny. Zdroj tepla, dodává do domu již jen velmi malé množství tepla a to po krátké období v roce prostřednictvím ohřevu čerstvého vzduchu.

Tyto domy jsou dnes již technicky vyřešené a funkční, v cizině (zejména v německy mluvících zemích a severských státech) se jich postavilo několik stovek. V České republice obliba pasivních domů každým rokem stoupá.

Pasivní domy zohledňují i energii, která je zapotřebí při výrobě materiálů použitých na stavbu. Aby byl dům skutečně ekologický, je vhodné volit materiály, na jejichž výrobu bylo spotřebováno co nejméně energie a toxických látek, zároveň jsou recyklovatelné.

Při stavbě pasivního domu je zásadní zaměřit se již v samotném návrhu na aspekty eliminující tepelné náklady. Kritéria pro výstavbu pasivního domu jsou obdobná jako u domu nízkoenergetického, avšak tyto nároky jsou přísnější.

 • Výhodný poměr a tvar stavby vyjádřený poměrem "ochlazovaný povrch stavby ku obestavěnému prostoru", neboli "povrch/objem" (výhodný je A/V ~ 0,5 až 0,8)
 • Orientace domu na pozemku vůči jihu
 • Nezastíněná fasáda, případně s využitím listnaté vegetace
 • Účelná a jednoduchá dispozice: obytné místnosti na jihu, zázemí na severu
 • Využívání místních zdrojů (např. solární energie)
 • Důraz na pasivní opatření namísto strojních zařízení (důsledné stínění a izolace namísto chladicí jednotky)

Nulový dům

Nulová roční spotřeba tepla na vytápění. 0 - 5 kWh/m²

Nulový dům je objekt s měrnou potřebou tepla na vytápění nižší než 5 kWh/m2 za rok. Neznamená to, že dům není třeba vytápět, ale že využívá energie z obnovitelných zdrojů, kterou sám z velké části vyprodukuje. Rozdíl mezi nulovým a aktivním domem je jen v tom, že aktivní vyrobí víc energie, než spotřebuje.

Nulový dům je velmi atraktivní pojem. Dům, který by měl být úspornější při provozu než pasivní je budoucnost stavitelství. Vlivem tlaku na co nejmenší spotřebu energií, jež přichází z parlamentu EU, se tyto domy budou v blízké době hojněji stavět i v České republice. Pojem nulový dům je zaveden evropskou legislativou a u nás novelizovaným zákonem č. 406/2000 o hospodaření energií.

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU z roku 2010 o energetické náročnosti budov zavádí povinnost snižovat energetickou náročnost budov a stavět v budoucnu jen téměř nulové domy. Tato směrnice je transformována do naší legislativy. Novelizovaný zákon č. 406/2000 o hospodaření energií v roce 2012 přinesl povinnost postupně snižovat energetickou náročnost budov.

Aktivní dům

Tento dům vyrábí dokonce energetické přebytky.

Aktivní dům. Ten vychází z nulového domu, nicméně nároky na úspory jsou ještě vyšší. Aktivní dům nejen že na svůj provoz energii sám vyrobí z obnovitelných zdrojů, ale ještě vznikají přebytky vyrobené energie.

Aktivní dům je ten, který na svůj provoz nepotřebuje dodávat zvenčí žádnou energii. Z obnovitelných zdrojů ji dokáže sám vyrobit tolik, kolik spotřebuje, případně o něco víc. Tato bilance je však jen teoretická, protože v praxi se elektrická energie vyrobená většinou pomocí fotovoltaických panelů obvykle dodává do veřejné elektrické sítě. Ačkoli jde o matematické porovnání energie spotřebované (dodané do domu z veřejné sítě) a vyprodukované (dodané domem do sítě), být na nule (ačkoli i teoreticky) je dobrý výsledek, jelikož dům vyrábí energii bez emisí CO2, a tedy bez negativního vlivu na životní prostředí.

Obvyklou a velkou částí odborné veřejnosti je doporučovaná cesta k nulovému či aktivnímu domu vede přes dům pasivní – je to celkem logické, jelikož u pasivních staveb se potřeba energie dostává k hranici reálného minima, což snižuje na praktické minimum i pořizovací náklady na technologie na výrobu energie, které rozhodně nepatří k levným záležitostem.

Stavební systém Durisol je navržen tak, aby byl maximálně úsporný. Hybridní systém spojující kvalitní izolaci a dokonalé akumulační schopnosti Vám ušetří nemalé peníze. Spolu s dalšími technologiemi tak můžete mít dům, který má minimální či dokonce nulové náklady na vytápění.

Jednoduchý přehled
Domy běžné ve 70.-80. letech
 • Zastaralá otopná soustava,
 • Zdroj tepla je velkým zdrojem emisí,
 • Větrá se pouhým otevřením oken,
 • Nezateplené, špatně izolující konstrukce,
 • Přetápí se
Současná novostavba
 • Klasické vytápění pomocí plynového kotle o vysokém výkonu,
 • Větrání otevřením okna,
 • Konstrukce na úrovni požadavků normy
Nízkoenergetický dům
 • Otopná soustava o nižším výkonu,
 • Využití obnovitelných zdrojů,
 • Dobře zateplené konstrukce,
 • 75% účinná rekuperace
 • Doporučený součinitel prostupu tepla
Pasivní dům
 • Řízené větrání s rekuperací tepla,
 • Doporučené hodnoty součinitel prostupu tepla pro pasivní domy
 • Velmi těsné konstrukce
 • Energetická náročnost budovy max. 120 kWh/m2
Nulový dům
 • Parametry min. na úrovni pasivního domu,
 • Velká plocha fotavoltaických panelů,
 • Velmi pečlivá příprava projektu

potřeba tepla na vytápění [kWh/(m2a)]

Většinou nad 200
80 – 140
Méně než 50
Méně než 15
Méně než 5

Trojskla, rekuperace, izolace je pro Váš dům samozřejmostí…
Pro nás také

Projekty na míru


Jsou nesporné výhody typových projektů, kterých je u nás celá řada. Ať je to již vymyšlená dispozice nebo vzhled domu. Vyřešené detaily předchozích realizací nebo jenom inspirace pro Vaše snění.

Když se, ale rozhlédneme kolem sebe, vidíme celou řadu lidí a jejich domů, kteří hledali kvalitu a originální přístup, vhodně namíchaný s tradicí. Pro takové lidi je cena projektu důležitá, ale ne rozhodující a jsou ochotni si za to, co hledají přiměřeně zaplatit odpovídající cenu. Do tohoto segmentu v oblasti rodinných domů patří některé naše domy navržené kreativními architekty.

Katalog domů


Katalog rodinných domů, bungalovů a moderních praktických domů najdete zde

ZEPTEJTE SE


Domy durisol telefon 604 218 183